روزگار كودكي

گل پسر

سلام آقا پسر چرا گريه مي كني؟ مامانت كو؟ -من گم شدم (گريه) -(درحالي كه داشتم دور و بر رو نگاه مي كردم)منم مامانم گم شده بطيا بريم مامانامونو پيدا كنيم كنار پاساژا و مغازه هاي مختلف رو گشتيم بعضي از مامانا كه انگار دنبال چيزي مي گشتن رو به بچه نشون دادم و گفتم:«اين مامان تو نيست؟؟؟؟؟؟» -نه يكدفعه بچهه گفت مامانم!!!!!! گفتم كو ؟؟؟؟؟؟ديدم تو بغل مامانشه و دارن مي رن.... يه چيزي به مامانش گفت و برگشتن پيش من. -چرا برگشتي؟؟ -اومدم مامانتو پيدا كنيم -يادم اومد مامانم توي يكي از مغازه هاي يه پاساژه گفتم يادم اومد دويدم رفتم تو مغازه مامانم داشت لباسارو مي ديد گفت:«چه عجب اومدي برو اينا رو پرو كن!!...
31 تير 1394
1